Košík
+420 725 933 935(Po-Pá 8.30-19, So 9-15 h)

Reklamace a reklamační řád

 Reklamační řád M-byt s.r.o.

 

1.  Obecná  a úvodní část

 

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi obchodní společností

M-byt s.r.o., se sídlem Pardubice, J. Potůčka čp. 290, PSČ 530 09, IČO 63221543, DIČ CZ 63221543 (dále jen prodávající ) a kupujícími .

      Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
    Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
      Zákazníkem internetového obchodu Mbytshop.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
   Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. 

O reklamaci lze provést písemný zápis v obchodě , sídle prodávajícího a nebo ji lze uplatnit  e-mailem na e-mailové adrese prodávajícího objednavka@mbytshop.cz

 

2. Záruční podmínky

 

Záruční doba dodaného zboží je prodávajícím poskytována v délce 24 kalendářních měsíců, pokud není sjednána jiná záruční doba, která je písemně dohodnuta v případě, že se jedná o kupujícího podnikatele.

 

3. Postup při oznámení vad a reklamace

 

a) Kupující spotřebitel

----------------------------

Kupující uplatňují reklamaci u prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i u osoby, která je v záručním listě uvedena jako osoba určená k opravě vad zboží.

Dodání zboží k reklamaci provádí kupující na vlastní náklady a nebezpečí.

Je-li kupující spotřebitelem, musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění. V případě, že poslední den lhůty připadne na státní svátek, sobotu nebo neděli, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

V případě vady odstranitelné mají kupující nárok na její bezplatné odstranění. Není-li takový postup možný, může se prodávající s kupujícím dohodnout  na přiměřené slevě z kupní ceny nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

V případě, že jde o opakovanou vadu, může kupující po jejím třetím výskytu, pokud jde o vadu stejného druhu po jejich opravách od smlouvy odstoupit . Takto lze postupovat i v případě po vyskytnutí třech podstatných vad zboží, které brání  přes jejich odstranění řádnému užívání věci.

V případě vady neodstranitelné  má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci  a kupující od smlouvy nechce odstoupit nebo nepožaduje výměnu, má nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamace zboží musí být vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů, pokud si prodávající a kupující nedohodne pro vyřízení reklamace jinou lhůtu.  O provedení reklamace se sepisuje reklamační protokol.  O dobu, po kterou trvá vyřízení reklamace , se prodlužuje záruční lhůta.

 

 

 

 

b) Kupující podnikatel

----------------------------

Kupující podnikatel je povinen oznámit existenci a výskyt vady zboží bez zbytečného odkladu prodávajícímu nejpozději do tří dnů od jejího zjištění. Doručení zboží k reklamaci prodávajícímu nebo třetímu subjektu určenému k opravě zboží, provádí kupující podnikatel na svůj náklad.

 

- V případě podstatného porušení smlouvy (výskyt neodstranitelné vady, či většího množství vad, které brání řádnému užívání věci) má kupující podnikatel právo požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, či odstranění právních vad, rovněž má právo požadovat odstranění vad opravou, či přiměřenou slevou z kupní ceny.

Kupující podnikatel je oprávněn zvolit některý z výše uvedených nároků, ovšem pouze pokud tuto volbu provede kupující podnikatel při uplatnění reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po tomto uplatnění nejpozději do 24 hod. po uplatnění reklamace.  Neoznámí-li  kupující podnikatel volbu nároku při uplatnění reklamace  má nároky při uplatnění reklamace z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího.

- V případě nepodstatného porušení smlouvy – drobné vady, chybějící dokumentace zboží apod. , má kupující podnikatel právo požadovat odstranění vad, pokud je možné, dodání chybějícího zboží nebo slevu z kupní ceny.           

O výměně, či opravě zboží k odstranění se vyskytující se vady zboží, rozhoduje prodávající.  Odstranění vady bude provedeno v přiměřené lhůtě, za kterou se obecně považuje 30 kalendářních dnů, v některých případech však může být prodávajícím stanovena delší přiměřená lhůta, pokud kupující podnikatel  bez zbytečného odkladu prodávajícímu nesdělí, že s délkou lhůty nesouhlasí, má se za to, že lhůtu stanovil sám kupující podnikatel.

Pokud vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě, má kupující podnikatel právo požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit.  Právo odstoupit od smlouvy má však pouze v případě, že na tento svůj úmysl upozornil prodávajícího  již v okamžiku stanovení přiměřené lhůty k odstranění vady.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud vady zboží včas a řádně neoznámil prodávajícímu, účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit  zboží ve stavu, v jakém je obdržel. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno prodávajícímu nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, a to v původním originálním obalu.  V takovém případě právo na odstoupení od smlouvy zanikne.

 

c) Reklamace  zboží na objednávku, jeho zhotovení do výroby

---------------------------------------------------------------------------

Reklamace zboží na objednávku, jeho zhotovení ve výrobě, tj. zboží na zakázku, se uplatňuje shodně, jako v případech shora s tím rozdílem, že objednávka na zhotovení zboží  se podepisuje v místě sídla  prodávajícího  a na reklamaci se nevztahují  ujednání o kupujícím –spotřebiteli, tj.  na reklamaci se nevztahují ujednání občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.

 

4. Zboží poškozené přepravou

 

V případě poškození zboží při přepravě, musí kupující s přepravcem sepsat protokol o poškození přepravovaného zboží. Tento protokol se sepisuje i v případě, pokud je závažným způsobem poškozen přepravní obal nebo je dána důvodná obava, že zboží uvnitř poškozeného obalu je poškozeno.

V případě kupujícího podnikatele, musí kupující podnikatel tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, jinak jeho nároky z titulu poškození zboží zanikají.

V případě, že zboží bylo dodáno poškozené přepravou, má kupující nárok na dodání nového zboží, v případě závažného poškození může od smlouvy odstoupit.

 

 

5. Skladné nevyzvednutého zboží

 

V případě, že si kupující zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů od oznámení o ukončení reklamace nebo opravy nevyzvedne, je povinen hradit prodávajícímu skladné, které činí 25,- Kč za každý i započatý den od doručení oznámení o ukončení reklamace.

Oznámení o doručení reklamace se považuje za doručené, pokud je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

Pokud kupující nevyzvedne zboží do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží,  je možno použít cenu tohoto zboží na úhradu skladného.

 

6. Odstoupení od smlouvy

 

Je-li kupující spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení na adresu M-byt s.r.o., se sídlem Pardubice, J. Potůčka čp. 290, PSČ 530 09,  nebo na adresu objednavka@mbytshop.cz 

Kupující tyto podmínky poruší, pošle-li zboží na dobírku.

Výrobky, které kupující v rámci odstoupení vrací, by měly být  zabaleny, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a včetně příslušenství. Porušení této smluvní povinnosti může způsobit právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 14 dnů od odstoupení. Pro tento případ uvede kupující v oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být vrácena kupní cena nebo její část.

Odstoupit nelze od smlouvy na dodávku zboží specificky upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Jedná se zpravidla zejména o náklady spojené s manipulací zboží ve skladu, naskladněním, kontrolou funkčnosti, přebalením.       
          
         Při dodání výrobků, které byly upraveny podle přádní spotřebitele nelze odstoupit od kupní smlouvy.

7. Mimosoudní řešení sporů

         
V případě vzniku spotřebitelského sporu má spotřebitel právo před uplatněním žaloby k příslušnému soudu obrátit se na subjekt mimosoudního řešení sporů při ČOI, tzv. ADR. Více na www.coi.cz

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Kupující souhlasí s  obchodními podmínkami  prodávajícího a s reklamačním řádem prodávajícího .

Kupující souhlasí s obsahem reklamačního řádu prodávajícího s tím, že  práva a povinnosti neupravená upravují příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku.  Kupující má možnost se  seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami  a reklamačním řádem před provedením objednávky.

 

                                                                                              -------------------------------------

                                                                                              M-byt s.r.o.

                                                                                              internetový obchod 

M-byt s.r.o.
J. Potůčka 290, Pardubice
tel/fax: 466 435 185-6
e-mail: info@mbytshop.cz

Elektronický obchod
www.mbytshop.cz
Katalog nábytku
www.mbyt.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 8.30-19.00
So: 9.30-15.00
KATALOG
Židle a stoly
Ložnice
Obývací pokoj
Kancelářský nábytek
Dětské pokoje
Sedací soupravy
Doplňky
Čištění kůží, údržba nábytku
Jak nakupovat
Registrace
Přihlášení
Naše služby
Nápověda k nákupu 
Obchodní podmínky
Záruka
Reklamace a reklamační řád
Platební metody
Možnosti dopravy
Možnosti montáže
Ceník služeb
© 2013 M-byt s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Programování, webdesign a webhosting
MagicHouse s.r.o.
Google+
Novinky, akce

Novinky, akční nabídky a další

zajímavosti z našeho sortimentuO Vaše osobní údaje se staráme dle informací o ochraně osobních údajů,
které vycházejí z české a evropské legislativy.